รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการปฏิบัติการ
  - บริการจัดการให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอและพร้อมใช้งานหอผู้ป่วย / หน่วยงานต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น อบรม ประเมิน ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานต่างๆ 
  - ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทสัญญาจ้างเหมาบริการตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
  2. ด้านการวางแผน
  - วางแผนการบำรุงรักษาและทวนสอบค่าเครื่องมือแพทย์ การควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
  - วางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  3. ด้านครุภัณฑ์
  - ออกข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการซื้อครุภัณฑ์ให้กับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเปิดซอง
  -  ติดตามเรื่องการขอรหัส SAP ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างของหอผู้ป่วยและภาควิชาต่างๆ กับงานพัสดุ
   4. ด้านวิชาการต่างๆ  
  - กำกับ ดูแล และควบคุมการพัฒนาคุณภาพรวมถึงความเสี่ยงติดตามและแก้ปัญหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติการณ์
  - ดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติขยายขอบข่าย ขอการรับรองมาตรฐานในเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ เพิ่มเติม 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :