รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านงานการพยาบาล 5 ปีขั้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ 
  • มีประสบการณ์ด้านงานการพยาบาล 5 ปีขั้นไป
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประเมินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ ร่วมกับอายุแพทย์โลหิตวิทยา และกุมารแพทย์โลหิตวิทยา ตั้งแต่ความพร้อมของผู้บริจาคฯ ก่อนเก็บเซลล์ ระหว่างเก็บเซลล์ฯ จนถึงหลังเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ
  2. ให้การพยาบาลผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ จากกระแสเลือดร่วมกับนักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ก่อนการใส่สายสวนหลอดเลือดใหญ่ การใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ การถอดสายสวนหลอดเลือดใหญ่ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้คำแนะนำ ความรู้แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ ตั้งแต่ก่อนการเก็บเซลล์ฯ การเก็บเซลล์ฯ หลังเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ
  4. จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง รับรองเอกสารการปฏิบัติงาน (standard operating procedure) ที่เกี่ยวจ้องร่วมกับนักเทคนิคการแพทย์
  5. จัดทำ รวบรวมดัชนีชี้วัด เอกสาร หรือเอกสารคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ
  6. ช่วยอาจารย์แพทย์ทำานด้านการวิจัยโดยเฉพาะเรื่องการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ จากกระแสเลือดได้มากขึ้น
  7. ช่วยพัฒนางานคุณภาพของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบปฏิบัติ 5 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :