รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์อาหาร จุลชีววิทยา วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.สัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการเอกสารได้ในระดับดี

  4.มีความรู้เริ่งมาตราฐานด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

  5.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นกล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็ว

  6.มีความสามารถในการเรียยรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติงาน

  7.มีความสามารถในการสังเกตคิดเป็นระบบและสามารถแสดงผลการค้นคว้าได้ง่ายและชัดเจนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน

  8.หากมีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9.มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฏหมาย

  10.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

  11.สามารถปฏิบัติงานได้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  12.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟังพูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.จัดเตรียมและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) ในการศึกษาภาคปฎิบัติ

  2.รับผิดชอบและบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือวิทยาศาตร์ และห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  3.ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวอย่าง สอน และสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขนิดต่างๆ แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ขอรับบริการ

  4.จัดทำฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประจำห้องปฎิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบข้อเขียน

  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.ประกันสังคม

  2.ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

  3.เงินเดือน 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ