รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  12 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ งานธุรการ และการจัดทำเว็ปไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารการศึกษา, สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  • มีทักษะในการประสานงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม การใช้งานโปรแกรม Microsoft word, Excel, Power point, Canva, ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กระบวนงานด้านธุรการ

     1.1 ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกด้านบุคลากร

     1.2 ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

    1.3 เวียนงานเร่งด่วนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทางระบบ Online/ Mail              

    1.4 จัดทำเอกสาร/ข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
    1.5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  2. งานด้านเลขานุการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

     2.1 ประสานงานนัดหมาย / นัดประชุม / จัดการตารางนัดหมายผ่าน Google Calendar

     2.2 กลั่นกรอง/เสนอหนังสือเพื่อพิจารณา

     2.3 ประสานงาน/จัดทำข้อมูลต่างๆ ในระบบงานที่ผู้บริหารกำกับดูแล

     2.4 จัดทำ Power Point นำเสนองาน / flow chart

  3. กระบวนงานด้านการประชุม

    3.1 เตรียมระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุม

    3.2 บันทึกรายงานการประชุมของผู้บริหารหรือการประชุมที่ได้รับมอบหมาย

     3.3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำ Slide แสดงในที่ประชุม

     3.4 ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานจากที่ประชุม

     3.5 ประสานงานการประชุมบุคคลภายในและภายนอก

    3.6 จัดหาอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมต่างๆ

  4.กระบวนงานด้านการเงินและพัสดุ

    4.1 จัดทำการตั้งเบิกค่าอาหารการประชุมของผู้บริหาร

    4.2 จัดทำการตั้งเบิกค่าตอบแทนให้ผู้บริหารไปประชุมภายในและภายนอกคณะฯ

  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา                                                 

    5.1 การจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงานเพื่อการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่าง

    5.2 การออกแบบโปสเตอร์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์

    5.3 จัดทำการตั้งเบิกการไปประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในและภายนอกคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ   3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :