รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  4. มีใจรักงานบริการ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านการบริการหรือประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการปฏิบัติการ 

  1. ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ในฐานะผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยทางรังสีถูกต้อง แม่นยำ ได้แก่
   • การเคลื่อนย้ายหรือนำส่งผู้ป่วยทั้งเข้าและออกจากห้องตรวจ
   • การช่วยพยุงตัวผู้ป่วย เพื่อการจัดท่าในการถ่ายภาพทางรังสี
   • การยึดถือวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อช่วยในการถ่ายภาพทางรังสี
   • ครอบคลุมการให้บริการตรวจทางรังสีของหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลโดยนักรังสีการแพทย์
  2. สนับสนุนงานตรวจทางรังสีวินิจฉัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด
   • การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนปลอกหมอน การปูเตียง การจัดหาชุดผู้ป่วย ผ้าขนหนู ผ้าห่ม ผ้าขวางเตียง รวมทั้งการดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องตรวจ เป็นต้น
   • เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในเบื้องต้น เช่น การแนะนำผู้ป่วยเรื่องการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ถูกวิธี การระบุตัวตนผู้ป่วยขณะนำส่งใบส่งตรวจให้นักรังสีการแพทย์ เป็นต้น
   • การนำส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย
   • การดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีญาติ หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยความใส่ใจและเอื้ออาทร
  3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. สังเกต เก็บข้อมูลและรายงาน ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เมื่อพบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   ด้านการบริการ

  1. ให้การต้อนรับผู้ป่วยด้วยความสุภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรับบริการของหน่วยตรวจนั้นๆ
  2. ติดต่อประสานงาน สื่อสาร หรือแลกเปลี่ยน ในด้านข้อมูล ความรู้ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบสัมภาษณ์
  • การสอบปฏิบัติ 2 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท
  • มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  • เงินรางวัลประจำปี
  • ทุนการศึกษาบุตร
  • สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  • ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  • สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  • มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ