รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  12 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษา ภาษาอังกฤษ

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC , TOEFL , IELTS , MU-ELT

  6. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

  7. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  8. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เป็นผู้มีระเบียบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

  9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับองค์กรและสถาบันระดับนานาชาติ ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (student exchange) และการจัดสรรทุนการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรของคณะฯ

  2. ให้บริการ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ให้แก่นักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

  3. สนับสนุนการดำเนินการศึกษาแบบยืดหยุ่นระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ระบบคลังหน่วยกิต , Coursera เป็นต้น

  4. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรร่วมหรือหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

  5. จัดทำเอกสาร การประกันคุณภาพ/การรับรองมาตรฐานหลักสูตรในระดับนานาชาติ เช่น AUN-QA , AVBC เป็นต้น

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ