รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  21 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  4. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางความมั่นคงปลอดภัยเช่น SIEM, Firewall, IPS/IDS, VA Tools
  5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO27001, ISO2000 ITIL, NIST CSF
  6. มีทักษะในการประเมิน ประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
  7. สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้
  8. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน
  10. สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

   2.    ประสานงาน ติดตาม เหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ

   3.    งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาโครงสร้างระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ

   4.    จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสาร

         ที่เกี่ยวข้อง

   5.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   6.    จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบภาคข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ สอบภาคปฏิบัติวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 – 29,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
  2. ประกันสังคม
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)
  7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว 
  8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  9. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ
  11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย
  13. เงินชดเชย
  14. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  15. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  16. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น (ปฏิบัติงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ) หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ