รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  งานโรงพยาบาล งานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม หรืองานด้านการต้อนรับและบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำงานเป็นกะได้  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  Customer service /หน่วยต้อนรับและบริการ

     ๑. ให้การต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ให้ได้รรับการบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

      ๒. ให้ข้อมูลบริการ แนะนำขั้นตอนการรับบริการ  บริการที่มีภายในพื้นที่บริการ ตลอดจนแนะนำแพคเกจตรวจสุขภาพและวัคซีนต่าง ๆ

     ๓. ช่วยเหลือการลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆที่มีและประสานงานหน่วยเวชระเบียนเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนผู้ป่วย

      ๔. ประสานงานหน่วยเวชระเบียน หน่วยสิทธิประโยชน์ เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลพื้นฐาน รับรองสิทธิการรักษา พยาบาลกลุ่มผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสุขภาพเอกชน ตามที่ผู้ป่วยมีสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจริงและแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิการเบิก ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่คณะกำหนด

      ๕. ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพเอกชน แบบผู้ป่วยนอก(OPD case)  กลุ่มบริษัทคู่สัญญา เปิดสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพื่อส่งต่อให้การเงิน

     ๖. การรับเรื่องเลื่อนนัดหมายทางโทรศัพท์

     ๗. การตรวจสอบและบันทึกสิทธิการจอดรถ

     ๘. การตรวจสอบเอกสาร ออกใบอนุญาตคัดสำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

    ๙. รับฟังข้อเสนอแนะผู้รับบริการ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รายงานหัวหน้าเวร หัวหน้าหน่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา

     ๑๐. ให้ข้อมูล แนะนำการใช้งาน แก้ปัญหา Rama Application

     ๑๑. มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการจัดบริการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการ

     ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :