รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • เพศชาย เท่านั้น (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการช่วยเหลือ ชอบพบปะพูดคุย สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี 
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ  
  • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำงานเป็นกะได้  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวก คิดราคาค่าบริการ และนัดหมายตรวจแก่ผู้มารับบริการทางรังสีวิทยา

  2. ลงทะเบียนการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  3. คัดกรองความเสี่ยงผู้ป่วยตามแบบคัดกรอง

  4. ประสานงานกับ รังสีแพทย์ นักรังสีการแพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ-นัดหมาย ในการรับส่ง นำพาผู้รับบริการเข้าห้องตรวจหรือส่งต่อแผนกต่างๆ

  5. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในเรื่องการให้บริการผู้ป่วย

  6. นำผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าห้องตรวจและให้ผู้ป่วยรอประเมินก่อนเข้าตรวจทุกครั้ง

  7. ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ภายในห้องตรวจ

  8. ช่วยเตรียมยา oral contrast ให้ผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง

  9. ดูแลและช่วยย้ายผู้ป่วยเปลนอน คอยดูแลผู้ป่วยที่มาเปลนอนไม่ให้เกิดการผลัดตก หกล้ม หรือช่วยดูแลอุปกรณ์ที่มาพร้อมผู้ป่วยเปลนอน รวมถึงจัดพื้นที่ไม่ให้เปลนอนกีดขวางทาง

  10. ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจให้มีความพร้อมใช้งาน

  11. เป็นผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์จัด position ของการตรวจและเลือกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจได้อย่างเหมาะสม

  12. เป็นผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ รังสีแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยที่มารับบริการทางรังสีวิทยา

  13. ติดต่อประสานงานผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 15,400 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ