รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านบริหารทรัพย์สิน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ การจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติด้านอื่นๆและประวัติการทำงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์แผน แม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  2. วิเคราะห์ ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ของคณะฯ 
  3. บริหารจัดการเรื่องการขาย-ซื้อที่ดิน  และวิเคราะห์ราคาพื้นที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ของคณะฯ 
  4. บริหารจัดการสัญญาเช่าอาคารและที่ดิน ของมหาวิทยาลัยมหิดลและที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของคณะฯ
  5. รวบรวม สรุปข้อมูลการนำเสนอแก่ผู้บริหารฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และติดตาม แผนที่วางไว้ตามมติที่ประชุม
  6. พัฒนาโครงการตามภาระกิจของฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท ปริญญาโท 23,440 บาท  
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :