รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC = 600 คะแนนขึ้นไป (หรือคะแนนภาษาอังกฤษเทียบเท่า)
  • มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการพูดและการเขียน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และความเร่งด่วนได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการพัฒนาคุณภาพในสถาบันการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลระบบหนังสือเข้า-ออก ของฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ (ระบบ MUSIS)
  • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรระดับนานาชาติ
  • จัดทำและรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรับรองหลักสูตรระดับนานาชาติ
  • ประสานงานเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดประชุมประจำเดือนของฝ่าย
  • สนับสนุนงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล Sustainable Development Goal (SDGs)
  • สนับสนุนงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-33,480 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ