รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีใจรักงานบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.งานด้านปฏิบัติการพยาบาล

     1.1 ช่วยประเมิน และรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ร่วมกับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือพยาบาลภายใต้การอำนวยการของแพทย์อำนวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพ / ผู้บังคับบัญชา                                      

     1.2 ปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใช้บริการรถพยาบาลภายใต้การอำนวยการของแพทย์อำนวยการ / ผู้บังคับบัญชา

     1.3 ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตามที่วางแผนไว้ และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ภายใต้การอำนวยการของแพทย์อำนวยการ / ผู้บังคับบัญชา

     1.4 ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้งการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

  2.งานด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

     2.1 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

     2.2 ช่วยประเมินสัญญาณชีพผู้ป่วยร่วมกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

     2.3 ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บร่วมกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

     2.4 ส่งอุปกรณ์ทางแพทย์อบฆ่าเชื้อ และจัดระบบการใช้งานให้เพียงพอ

     2.5 ปฏิบัติการในทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการ / ผู้บังคับบัญชา

  3. งานด้านพัฒนาคุณภาพ

     3.1 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนหรือทำกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :