รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  5. หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดเวชภัณฑ์ตามที่หน่วยงานเบิกพร้อมทั้งตรวจสอบรายการเบิกเวชภัณฑ์ในแต่ละวันให้ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบเวชภัณฑ์ให้เพียงพอพร้อมใช้อยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกรายงานยอดข้อมูลคงเหลือในแต่ละเดือน
  3. ตรวจสอบข้อมูลคลังในระบบของโรงพยาบาล (SSB-SAP) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการปฏิบัติ
  4. ตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์ จำนวนที่สั่งซื้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนำเวชภัณฑ์จัดเก็บตามวิธีการปฏิบัติ
  5. ตรวจสอบเอกสารการตรวจรับเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
  6. ดำเนินการจัดทำรายงานรายการเวชภัณฑ์แลกเปลี่ยน / รายการเวชภัณฑ์ส่งคืนกับหน่วยงานภายนอก
  7. ปฏิบัตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  8. สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :