รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    พนักงานธุรการ (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
  • สังกัด :
    ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • ปฏิบัติงาน :
    งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
  • เปิดรับสมัคร :
    22 มกราคม 2567
  • ปิดรับสมัคร :
    29 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
  • ประกาศรายชื่อ :
    1 เมษายน 2567
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประสบการณ์ :
    -
  • อายุไม่เกิน :
    40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :
    1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
    2. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
    3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
    4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
    5. หากมีประสบการณ์ด้านการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    6. สามารถปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
     ไม่ใช้ผลการทดสอบ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
    1. ควบคุมกำกับและตรวจสอบกระบวนการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน
    2. ดูแลกระบวนการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ / เครื่องมือแพทย์
    3. ตรวจสอบอุปกรณ์ / เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อ
    4. ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อทางด้านเชิงกล ทางเคมีและทางชีวภาพ
    5. บันทึกข้อมูลการทำให้ปราศจากเชื้อ
    6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ / เครื่องมือแพทย์ก่อนนำเข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ
    7. ตรวจสอบ บันทึก รายงานผลตัวดัชนีชี้วัดความปราศจากเชื้อและสถิติต่างๆ ของหน่วยงาน
    8. ประสานงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผู้รับบริการ
    9. ร่างและพิมพ์หนังสือ เอกสารต่างๆของหน่วยงานและเอกสารคุณภาพ
    10. ตรวจสอบใบลา เอกสารค่าตอบแทนล่วงเวลาและสถิติต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน
    11. จัดทำค่าใช้จ่ายประจำเดือนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร , ศูนย์เทคนิคการแพทย์ ,ศูนย์  MRI
    12. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
    • การสอบข้อเขียนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
    • การสอบสัมภาษณ์
  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
    1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
    2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
    3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
    4. เงินรางวัลประจำปี
    5. ทุนการศึกษาบุตร
    6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
    7. เครื่องแต่งกายทุกปี
    8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
    9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
    10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
  • หมายเหตุ :
    รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    02 - 8496600 ต่อ 6469
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
    อ่านประกาศ   
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :