รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Miceosoft.NET Framework (C#), ASP.NET, Bootstrap, JavaScript

  3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

  4. มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Mobile Development ด้วย Visual Studio Cross Platform Technology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application บน platform .Net Technology / Android Technology / visual Studio Cross Platform Technology เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

  2. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกบริการ

  3. จัดทำเอกสารการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ ISO29110 Solfware Engineering-Lifecycle Profiles for very Small Enterprises (VSE)

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พิจารณาตามอัตราเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :