รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Pharmacology/ Pharmaceutical Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ)

  2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ด้านการวิจัยยาในสาขาเภสัชวิทยา สารออกฤทธิ์ในสาขาเภสัชวิทยาในระบบต่าง ๆ

  3. ต้องมีผลงานวิชาการ/ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง  โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author

  4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

  • คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน หรือ
  • คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ
  • คะแนน TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
  • คะแนน TOEFL - CBT ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ
  • คะแนน MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
  • คะแนน MU GRAD PLUS ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

  5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  6. ถ้ามีประสบการณ์เขียนขอทุนวิจัยหรือได้รับทุนวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานวิจัย

  • ปฏิบัติงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาค้นคว้า วางแผนงานวิจัย ตรวจวิเคราะห์ ทดลองทางห้องปฏิบัติการ เก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย จัดทำต้นฉบับผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
  • สนับสนุนการวิจัยของภาควิชาฯ
  • ขอทุนวิจัยจากภายนอกคณะ เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง
  • มีความรู้ ความชำนาญ ทาง computer IT

  2. เทคนิค computer program งานวิจัย

  3. การนำสู่ผลิตภัณฑ์

  4. งานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อาทิ เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในกระบวนการวิเคราะห์ จัดอบรมทางด้านที่เชี่ยวชาญ และร่วมการพัฒนามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)
  3. สัมมนาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก 41,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015641 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ