รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรโภชนศาสตร์
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านการเรียนการสอน สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
  • ด้านการวิจัยและงานตีพิมพ์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา มีผลงานวิจัย
  • ด้านการบริการวิชาการ ประกอบด้วยการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในรูปแบบของการบรรยาย หรือให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  • ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมและดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการสอน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :