รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (พัสดุ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  29 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  14 มิถุนายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การทำงานด้านพัสดุ หรือด้านการเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)

  2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP (e-Government Procurement)
  6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบในหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความยืดหยุ่น สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลและองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอื่นๆ

   2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน

             - คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090.- บาท 

   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

              -ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

             -ประกันสังคม และตรวจสุขภาพประจำปี

             -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

             -สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

             -สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0882743113
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ