รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในภาควิชาสังคมและสุขภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  เป็นผู้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือวิชาการในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อยจำนวน 1 - 3 บทความ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร :

            1. คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และหากมีประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม

  2. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการวิจัยทางมานุษยวิทยา ขอบเขต  เชิงทฤษฎีที่สำคัญๆ ในการศึกษาทางมานุษยวิทยา เชิงวิพากษ์สุขภาพ ความเจ็บป่วย ปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม ระบบสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเป็นธรรมและจริยธรรม

  3. และ/หรือ เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยา ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย สุขภาพ และตัวกำหนดนำทางสังคมเกี่ยวกับสุขาพ ความเจ็บป่วย ความเป็นธรรมและจริยธรรม

  4. เป็นผู้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือวิชาการในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อยจำนวน 1 - 3 บทความ

  5. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในระบบรับสมัครงานฯ จะไม่พิจารณา     ใบสมัคร โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่ง และผลคะแนนสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังนี้

      - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ตำกว่า 6 คะแนน หรือ

      - TOEF IBT (Interest Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

      - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

      - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

      - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

      - MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

      กรณีผู้ที่บรรจุและแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง หรือเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 6 ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง  หรือเปลี่ยนประเภทการจ้างได้ต่อไปนี้

      1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

      2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

               รอบแรก  คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารหลักฐาน

               รอบสอง  การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ/หรือการทดสอบสอน

               รอบสาม  การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

               1. เงินเดือน 41,000 บาท

               2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

               3. ประกันสังคม

               4. สหกรณ์ออมทรัพย์

               5. สิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

               6. การตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1602
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :