รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  23 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ด้านการวิจัยยาในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องมีผลงานวิชาการ/ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author
  4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
  • คะแนน IELTS                       ไม่น้อยกว่า 6 คะแนน หรือ
  • คะแนน TOEFL IBT                ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ
  • คะแนน TOEFL - ITP              ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
  • คะแนน TOEFL - CBT             ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ
  • คะแนน MU GRAD Test          ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ
  • คะแนน MU GRAD Plus          ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

        5.    มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
  2. สามารถสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกได้
  3. สามารถทำวิจัยและสอนในสาขาทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถนำความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการได้
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อทดสอบการสอนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก 41,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015340 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :