รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  7 เมษายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  26 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป สาขาเทคนิคการแพทย์
  2. ทักษะและประสบการณ์
   • ผ่านการประเมินความสามารถในการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์
   • มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
   • สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
   • สามารถทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันสูง ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
   • มีใจรักบริการ มีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อผู้ป่วย
   • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น
   • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
   • หากมีประสบการณ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
  2. ให้คำแนะนำวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจแก่ผู้มารับบริการ ในกรณีที่ต้องเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง
  3. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ โดยตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก, โลหิตวิทยา, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคารเลือด ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ทำการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
  5. ดำเนินการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) การควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้
  6. ทำการรายงานผล และตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  7. บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน
  8. ฝึกอบรม และประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์
  9. จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  10. ให้คำแนะนำและประสานงานกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  11. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2834
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ