รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทางInternet การประสานงานโดยใช้ E-mail
  3. มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ลงทะเบียนรายการทดสอบของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์
  2. ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (รับ/ ตรวจสอบสภาพ/ ชี้บ่ง และบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ)
  3. เตรียมตัวอย่างเพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์
  4. จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน
  5. ล้างทำความสะอาดเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
  6. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  7. ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  9. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม 785 บาท
  - ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2834
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ