รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  18 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี 
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี 
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
  7. หากมีความสามารถด้านการผลิตสี่อวิดิทัศน์ ตัดต่อจัดทำวิดีโอนำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยให้นำเสนอผลงาน Portfolio หรือ Video ส่งมาที่ E-mail : threeraga.kit@mahidol.edu
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3      คะแนน     หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29    คะแนน     หรือ

  TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390  คะแนน     หรือ

  TOEFL-CBT                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90    คะแนน     หรือ

  TOEIC                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36    คะแนน     หรือ

  MU GRAD PLUS                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40    คะแนน     หรือ

  MU - ELT                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56   คะแนน
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บันทึกข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัยลงระบบสารสนทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

  2. จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกองบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลต่าง ๆ

  3. ตัดต่อวีดิทัศน์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์

  4. ดำเนินงานด้านเลขานุการกิจของการประชุมต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบประเมินและรายงานผล และการจัดทำสรุปรายงานการประชุม

  5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 17,500 บาท (+ค่าตอบแทน 5,000 บาท)

   

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 849 6242 ภายในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ