รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    ช่างทันตกรรม
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
  • สังกัด :
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ปฏิบัติงาน :
    งานทันตกรรม
  • เปิดรับสมัคร :
    8 กุมภาพันธ์ 2567
  • ปิดรับสมัคร :
    6 มีนาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อ :
    11 มีนาคม 2567
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประสบการณ์ :
    หากมีประสบการณ์ด้าน ช่างทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุไม่เกิน :
    40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :
    1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียวิชาช่างทันตกรรม (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับประสบการณ์และทักษะอื่นๆ ด้วย)
    2. ไม่จำกัดเพศ
    3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
    4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
     ไม่ใช้ผลการทดสอบ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
    1. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านเพดานเทียม
    2. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร เครื่องมือกันกรน
    3. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านจัดฟัน
    4. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
    5. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านผู้ป่วยเด็ก
    6. ปฏิบัติงานด้านการเทปูนงานด้านฟันปลอม จัดฟัน ผู้ป่วยเด็ก และศัลยศาสตร์ช่องปาก
    7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    สอบสัมภาษณ์

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
    1. เงินเดือน 12,590 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 695 บาท
    2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
    3. การตรวจสุขภาพประจำปี
    4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
    5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
    6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
    7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
    8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
    9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
    10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
    11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
    12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
    13. ทุนการศึกษาบุตร
  • หมายเหตุ :
    -
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    02-419-8864
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
    อ่านประกาศ   
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :