รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศและอายุ
  2. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น (กรณีเป็นเพศชาย)
  4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
  5. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและทักษะการเจรจาต่อรองดี
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความอดทนและรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  8. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

   IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

   TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

   TOEFL-ITP                               คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน   หรือ

   TOEFL-CBT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

   TOEIC                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน   หรือ

   MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

   MU GRAD PLUS                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

   MU - ELT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานธุรการ / การเงิน เช่น ออกใบแจ้งหนี้ / ใบสำคัญต่าง ๆ
  2. เก็บเช็ค / เงินสดและออกใบเสร็จรับเงินและนำเช็ค / เงินสด ฝากธนาคาร
  3. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร ลูกค้า และผู้รับจ้างทั่วไป
  6. จัดทำรายงานที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ชำระเงินค่าเช่า ค่าส่วนกลาง
  7. ตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในอาคาร รวมถึงจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนควบคุมพัสดุ เป็นต้น
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์
  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6098, 0 2849 6096 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ