รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานบริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรรมสัญญา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพันธกิจด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  2. มีทักษะในการตีความตามข้อกฎหมาย
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  5. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้
  6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรรมสัญญา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีพันธกิจด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำสัญญาการให้บริการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงการจัดสรรผลประโยชน์ สัญญาหรือข้อตกลงด้านการวิจัย และสัญญาหรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. จัดทำร่างสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ และสัญญาหรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3. ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันฯ
  4. ปรับปรุง พัฒนา และจัดทำร่างข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ
  5. ร่างและจัดทำหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ  ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

                    ปริญญาโทเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :