รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักตรวจสอบภายใน
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์ตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  19 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ และทั้งนี้ หากมีวิชาเอก / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในเกณฑ์ดี
  3. สามารถเขียนประเด็นการตรวจสอบได้และหากมีประสบการณ์ในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. หากสามารถใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบต่าง ๆ
  6. ขยัน ใฝ่รู้ มีความอดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ การวิเคราะห์ การคำนวณ
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ในลักษณะเป็นโครงการได้
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
  วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3      คะแนน     หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29    คะแนน     หรือ

  TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390  คะแนน     หรือ

  TOEFL-CBT                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90    คะแนน     หรือ

  TOEIC                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36    คะแนน     หรือ

  MU GRAD PLUS                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40    คะแนน     หรือ

  MU - ELT                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตรวจสอบตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6097-8 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :