รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

  3.  ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป หรือ MU-ELT 56 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  4.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

  5.  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

  6.  หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุม และบริหารงบประมาณ และสามารถใช้งานระบบ SAPได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการ แหล่งเงินงบประมาณ และแหล่งเงินรายได้

  2.  ออกใบจองงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณ และแหล่งเงินรายได้

  3.  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการภายในส่วนงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด

  4.  ตรวจสอบและยกยอดรายการที่ไม่สามารถจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป (ข้อมูลกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

  5.  ติดตามหน่วยงานทีได้รับงบประมาณแล้วให้เร่งดำเนินการตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด

  6.  จัดทำรายงานข้อมูล Interface ส่งกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำเดือน แยกตามกองทุน และแหล่งเงิน

  7.  จัดทำรายงานงบประมาณใช้ไป และงบประมาณคงเหลือประจำเดือน, ประจำไตรมาส และประจำปี แยกตามกองทุน และแหล่งเงิน

  8.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

  9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป), สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-EXCEL และMS-POWERPOINT ,ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์ หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ 19,500 บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :