รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  12 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)  
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดระบบข้อมูลคลังข้อสอบ

  • บริหารจัดการระบบคลังข้อสอบ
  • ตรวจสอบและจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลคำถามและคำตอบของข้อสอบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร ให้พร้อมสำหรับ 
  • ประมวลผลค่าสถิติ จากการวิเคราะห์ข้อสอบ ให้พร้อมสำหรับนำเข้าไปประมวลผลในระบบคลังข้อสอบ
  • ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบคลังข้อสอบแก่อาจารย์และ/หรือบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  2. ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ

  •   ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  •   ประมวลผลข้อมูลเพื่อรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามมาตรฐานทางวิชาการวัดและ      ประเมินผล
  •   ให้คำปรึกษาในการสรุปและแปลผลการวิเคราะห์ข้อสอบแก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  3. สนับสนุนการสร้างรูปแบบและเครื่องมือการวัดประเมินผล

  4. จัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการวัดผลการสอบ เช่น ข้อสอบที่มีคุณภาพของแต่ละรายวิชา

  5. วางแผนการดำเนินงานด้านการวัดผล และเสนองบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์

  6. บำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องตรวจข้อสอบ และระบบตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440 บาท
  • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :