รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
   ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • มีทักษะในการประสานงาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การเขียนโปรแกรมฯ การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กระบวนงานด้านธุรการ
  1.1 ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการ
  1.2 จัดทำ/ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  1.3 จัดทำ/PowerPoint ให้ผู้บริหาร
  1.4 ออกเลขที่หนังสือภายใน/ภายนอก
  1.5 รับเอกสารด้านสารบรรณ


  2. กระบวนงานด้านประชุม (ของผู้บริหารหรือการประชุมที่ได้รับมอบหมาย)
  2.1 จัดทำหนังสือประชุม
  2.2 จองห้องประชุม
  2.3 เวียนหนังสือเชิญประชุม
  2.4 จัดทำ link ประชุม online
  2.5 บันทึกรายงานการประชุม


  3. กระบวนงานด้านดูแลห้องประชุม
  3.1 ดูแลควบคุมการประชุม Online Wedex Meeting/ onsite ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
  3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม
  3.3 จัดเตรียมห้องประชุมก่อนเข้าประชุม


  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น การร่วมจัดกิจกรรมอบรมของหน่วยงาน / การถ่ายรูปภายในงาน ฯลฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :