รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การบริหารจัดการ, การควบคุมงาน, การจัดทำเอกสารคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. รับเฉพาะเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่สมัคร
  4. มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง
  6. มีความรู้ความสามารถด้านงานไฟฟ้าและสื่อโสตทัศน์
  7. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  8. ความละเอียดรอบคอบ
  9. เป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  10. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ ได้
  11. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้บริการ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของห้องประชุมในห้องคมนาคมบรรหารและห้องประชุมสำนักงาน            
  2. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อุปกรณ์จัดแสดง กล้องวงจรปิด ประตูคีย์การ์ด ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณกันขโมยรอบอาคาร ระบบเสียงตามสาย ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคและอาคาร
  3. วางแผนและกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ตรวจรับ และกำกับการติดตั้ง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองและระบบต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เช่น ระบบจัดแสดง ระบบสารสนเทศ
  4. ควบคุมระบบจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรมจัดแสดง เช่น Watchout Resolume Arena Creston เป็นต้น
  5. ดำเนินการ ซ่อม ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  6. งานบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์ในเบื้องต้น
  7. จัดทำรายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำวัน รายงานและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  8. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
  • สอบปฏิบัติ : ความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
  • สอบสัมภาษณ์ : ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน บุคลิกภาพ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :