รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาทุกสาขา หรือได้คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาใดสาขาหนึ่ง

  2. เพศหญิงหรือเพศชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

  5. สามารถประสานงานกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด (อายุไม่เกิน 2 ปี)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยตามความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

  2. ปฏิบัติงาน ร่วมดำเนินการ ควบคุม และพัฒนาหน่วยองค์กรแพทย์

  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนตามคุณวุฒิ

  2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่ส่วนงานกำหนด

  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  056-009609 ต่อ 9102
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :