รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (กลุ่มงานบริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  1 สิงหาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และระบบจัดซื้อ
   จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP (e-Government Procurement)
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
  6. มีความซื่อสัตย์ เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบในหน้าที่
  7. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. มีความสามารถบริหารจัดการได้ดีภายใต้ความกดดัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา
   หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

              หมายเหตุ : กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว10 ตุลาคม 2559 และที่ ศธ 0517/ว.2176 ลว 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เช่น การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา การเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
  3. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ ตรวจสอบรายการพัสดุประจำปี จัดทำรายงานด้านพัสดุ จัดทำเอกสาร
   เชิญประชุมและดำเนินการประชุมจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ
  4. ร่างและโต้ตอบหนังสือ จัดทำทะเบียนควบคุมจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานและคนทำงานเป็นทีมร่วมกับกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ