รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ากมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  48 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การบริหารการจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ
  2. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม เช่น มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์
   ในการทำงาน เป็นต้น
  3. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น MS-Word, MS-Excel สามารถใช้สถิติพื้นฐาน
   หรือโปรแกรมสำเร็จรูป และ Social network ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ/ ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ตลอดจนการร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ
  2. วางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สืบค้น ประมวลข้อมูล การจัดงานกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
  3. ศึกษาและสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ จัดการข้อมูล สรุปเหตุผลเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการนำเสนอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ประกอบการพิจารณาได้
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปะศาสตร์ เช่น ดำเนินงานและติดต่อประสานงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  1.    สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

  2.    สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

  รายละเอียดหลักสูตรวิชาที่ทำการทดสอบ

  -     ความรู้ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ สามารถกำหนดประเด็น วิเคราะห์ ให้ความเห็น ประกอบข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

  1.  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและนำเสนอ

  2.  บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    ปริญญาตรี 15,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท

  สวัสดิการ        ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ