รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (งาน Clinical Performance Center)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน /สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการเรียนการสอน

  - ช่วยออกแบบการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับผู้สอน

  - ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและตลอดช่วงการอบรม

  - มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของหุ่นจำลองและเข้าใจคู่มือการดูแลหุ่นจำลองที่มีอยู่ในศูนย์

  - เป็นผู้ช่วยอาจารย์และวิทยากรในการเรียนการสอนหัวข้อต่างๆ

  - ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานอื่นๆภายในคณะฯ

  2. งานด้านการศึกษาและวิจัย

  ช่วยเก็บและรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยและพัฒนาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

  - ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ทำงานวิจัยและรวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่ได้ขอความร่วมมือมา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์

  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี  20,090 บาท
  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ


  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :