รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน  (เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • งานบริการศพคดี
   • จัดเก็บตัวอย่างจากศพ ออกบาร์โค้ดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เช่น ส่งตรวจดีเอ็นเอ พิษวิทยา
   • ทำการสกัดเนื้อเยื่อจากตับเพื่อส่งตรวจหาสารพิษ และสารอื่น ๆ
   • ออกที่เกิดเหตุ ช่วยแพทย์ชันสูตรพลิกศพคดี ณ ที่เกิดเหตุ
   • ออกหนังสือรับรองการตาย
   • จัดชุดตรวจศพ
  • งานบริการผู้ป่วยคดี
   • ลงทะเบียนผู้ป่วยคดี พิมพ์ใบ progress ออกบัตรนัด บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสมุดและในระบบ
   • ช่วยแพทย์ตรวจผู้ป่วย
   • ส่งมอบรายงานชันสูตรบาดแผลผู้ป่วย และพนักงานสอบสวน
   • จัดเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย ออกบาร์โค้ดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เช่น ส่งตรวจดีเอ็นเอ พิษวิทยา
   • ให้คำปรึกษาเรื่องผู้ป่วยคดี
  • งานบริการดีเอ็นเอ
   • ให้คำปรึกษาการจับคู่เทียบเพื่อตรวจหาความสัมพันธ์
   • รับนัดคิวตรวจดีเอ็นเอ
   • เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ
   • เสนออาจารย์เพื่อลงนาม สั่งพิมพ์รูป จ่าหน้าซองจดหมาย จัดเก็บชุดเอกสาร
   • ตรวจทานเอกสารรายงานผลตรวจดีเอ็นเอ
  • งานพัฒนาคุณภาพ
   • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน
   • จัดทำเอกสารคุณภาพและวิธีปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
   • สรุปผลการแก้ไขผลการตรวจติดตามภายใน (CAR)
  • งานวิจัย
   • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการของานวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   • จดอุณหภูมิความชื้นตู้เย็นและอุณภูมิห้อง
   • ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี                                                                  20,090  บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์)                1,000  บาท
  • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :