รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  5 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน ด้านงานคุณภาพของระบบการปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice, GLP) หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเอกสารคุณภาพ การตรวจ ประเมินการประกันคุณภาพ (Quality assurance) การวิเคราะห์ปริมาณยาเพื่อการศึกษาชีวสมมูล การวิเคราะห์เพื่อการประกันคุณภาพยา การใช้งานเครื่อง HPLC หรือ LC-MS/MS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่สมัคร
  4. มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปริมาณยาหรือสารที่สนใจในสิ่งส่งตรวจเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิก และการศึกษาชีวสมมูล 
  2. วางแผนการดำเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่กำหนด
  3. เตรียมสารเคมี สารมาตรฐาน และตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง LC-MS/MS
  4. ดำเนินการวิเคราะห์ปริมาณยาหรือสารที่สนใจในสิ่งส่งตรวจเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิก และการศึกษาชีวสมมูลด้วยเทคนิค LC-MS/MS
  5. ประมวลผลการวิเคราะห์ คำนวณค่าทางสถิติ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
  6. อธิบาย และตอบคำถามในงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา รวมถึงนักศึกษาที่สนใจ 
  7. จัดทำ ปรับปรุง และทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย
  9. จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านเภสัชวิทยา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน : ความรู้ด้าน การคำนวณหาความเข้มข้นของสารเคมีและการคำนวณการเตรียมสารละลายเบื้องต้น
  • สอบปฏิบัติ : การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง LC-MS/MS
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15.  สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :