รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยรับผู้ป่วยใน งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและให้คำแนะนำตรงจุดลงทะเบียนผู้ป่วย
  2. ตรวจสอบและรับรองสิทธิให้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอนโรงพยาบาล
  3. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารของคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิการเบิกต่าง ๆ ของคนไข้ให้การเงิน
  4. ให้คำแนะนำการใช้สิทธิกับเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นสิทธิว่าง (มาตรา 8)
  5. เดินทางไปแจ้งเกิดทำสูติบัตรและแจ้งการเสียชีวิตของคนไข้ที่สำนักงานเขตราชเทวี
  6. จัดเตรียมเอสการหนังสือรับรองการตาย เอกสารส่งมอบอำนาจในการแจ้งตายเพื่อไปที่สำนักงานเขตราชเทวี
  7. จัดทำสถิติปริมาณของหน่วย สถิติวันปฏิบัติงาน, ตารางแพทย์เวรศัลยกรรม
  8. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภายในหน่วย, แผ่นพับ
  9. จัดทำเรื่องส่งซ่อม อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
  10. เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :