รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ  MU GRAD TEST  ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจโรคหัวใจ  
  • ให้การพยาบาลพื้นฐาน การวัด vital signs ประเมินระดับความรู้สึกตัวและดูแลผู้ป่วยก่อนส่วนหัวใจ ขณะสวนหัวใจ และหลังได้รับการสวนหัวใจ ดูแลและบันทึกอาการการรักษาต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้รับ ดูแลให้ยาและสารน้ำแก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์  
  • ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ เกี่ยวกับสวนหัวใจและหลอดเลือด จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดอย่างถูกระบบ และปราศจากการติดเชื้อ
  • เตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉินในรถ Emergency และ เครื่อง Defibrillator ดูแลความพร้อมเครื่องมือ ตรวจสอบ check อุปกรณ์รถ Emergency ทดสอบเครื่อง Defibrillator ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ ตรวจสอบยาที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิต ตรวจสอบจำนวนยา วันหมดอายุและทำการจดบันทึก
  • ส่งต่องานการดูแลผู้ป่วยหลังการสวนหัวใจแก่แพทย์และพยาบาล ในหอผู้ป่วยสังเกตอาการ การส่งเวรเกี่ยวกับอาการต่างๆ ของผู้ป่วย
  • สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 - 2,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :