รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท  สาขาการเงินหรือบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาไทย/อังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรือบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการพูดและการเขียน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และความเร่งด่วนได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบัญชี และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่หลัก

  • ดำเนินการดูแลบัญชีทั้งหมดของกลุ่มบริการวิชาการ
  • ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการจัดสรรเงินของโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือเอกสารอื่นใดที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการจ้าง และเกณฑ์การใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการในระบบ ERP ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานทางการเงินของโครงการ
  • จัดทำทะเบียนคุมโครงการวิจัย รวมทั้งสรุปรายงานการรับจ่ายเงินของแต่ละโครงการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 33,480

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ