รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ด้านการตลาด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การตลาดและการขาย, Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะภาษาต่างประเทศ
  4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ ได้
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. กล้าแสดงออก คล่องตัว มีความมั่นใจในตนเอง
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้าน Digital Marketing
  2. งานขายภายในและภายนอกคณะฯ
  3. งานการตลาดทั้งระบบ วิเคราะห์และพยากรณ์การตลาด
  4. จำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งสรุป ยอดขายและสถิติต่างๆ
  5. บริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
  7. เป็นพิธีกรกิจกรรม/งานพิธีการต่างๆ ของหน่วยงาน
  8. เป็นวิทยากรนำชมภาษาไทยและอังกฤษ
  9. เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
  10. สร้างเครือข่ายร่วมกับพิพิธภัณฑ์ โรงแรม สถานศึกษา องค์กรอื่นๆ เป็นต้น
  11. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์, การท่องเที่ยว, การตลาด, ความรู้รอบตัว, การคิดเชิงตรรกะ
  สัมภาษณ์ : ทักษะการสื่อสาร การแสดงออก ความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับหน้าที่

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ