รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหอผู้ป่วย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ทุกสาขา ยกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ(เพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง Internet และ Social media
  5. มีจิตใจรักงานบริการ
  6. พร้อมปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาครและที่โรงพยาบาลในบางช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฎิบัติในฐานะพนักงานธุรการประจำหอผู้ป่วย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานต่างๆ
  1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับรับผู้ป่วยใหม่ รับ-ส่งเอกสาร พร้อมติดตามเอกสารต่างๆ
  2. จัดทำตารางขึ้นปฏิบัติงาน
  3. จัดทำบันทึกเบิกค่าอาหาร
  4. รวบรวมและจัดทำสถิติผู้ป่วยประจำวัน/ประจำเดือน
  5. จัดทำเบิก งานบ้าน เครื่องเขียน ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ SAPติดต่อประสานงานแจ้งซ่อม
  6. ช่วยต้อนรับ แนะนำให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ/ผู้มาศึกษาดูงาน
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ 4,000 บาท/เดือน (ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด)
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
  14. เครื่องแบบบุคลากร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ