รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35  ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)    
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ควบคุม ดูแลสินทรัพย์ของภาควิชาฯ  
  • ส่งเรื่อง ขอรหัสครุภัณฑ์ของคณะฯ ติดรหัสพร้อมตรวจสอบ
  • รับ-ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ตรวจเช็ดและสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีของคณะฯ
  • ดำเนินการนัดหมาย ตรวจรับ ส่งมอบ ประสานงานกับห้องปฏิบัติการ ,บริษัทฯ
  • ประสานงานการโอนย้าย ครุภัณฑ์ภาควิชาฯ ทั้งภายในและภายนอก
  • แทงจำหน่ายครุภัณฑ์ ประสานงานห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่ พัสดุกลาง วิศวกรรบริการ พัสดุกลางส่งคืนครุภัณฑ์ต่าง ๆ
  • รับผิดชอบเรื่องการซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรื้อถอน บริษัทฯ งานวิศวกรรมบริการ พัสดุกลาง ส่งคืนครุภัณฑ์ต่าง ๆ
  • ดูและประสานงาน สินทรัพย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาทั้งอาคารหลัก อาคารสมเด็จพระเทพฯ และอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  15,400  บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :