รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35  ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)    
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทวนสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจที่รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการตาม Chain of custody ได้แก่ ชื่อผู้ป่วย สิ่งส่งตรวจและคำสั่งตรวจผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • เตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ โดยการปั่นแยก / เทแบ่ง / เรียง / สกัด
  • ตรวจวิเคราะห์ยาและสารเสพติดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ
  • ตรวจคัดกรองสารพิษเบื้องต้นด้วยเทคนิค Spectrophotometer
  • ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจหลังการวิเคราะห์ที่ครบกำหนดส่งคืน สำหรับการทดสอบผู้ป่วยคดีและผู้เสียชีวิตคดี ตาม Chain of custody
  • เก็บรวบรวมส่งทำลายสิ่งส่งตรวจหลังการวิเคราะห์ทั่วไปที่ครบกำหนด
  • ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการส่งตรวจวิเคราะห์แก่แพทย์ ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
  • ส่งเอกสาร ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกคณะฯ
  • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • เงินเดือนคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  12,590  บาท
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  15,400  บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :