รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  5 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. จบปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา

  2. ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร โดยได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป (General Education) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

   4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint ระบบสนับสนุนการประชุม ออนไลน์ อาทิ WebEx, Zoom, Microsoft Team และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์เป็นอย่างดี

   5. มีทักษะการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาไทยทั้งรูปแบบรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาได้ในระดับดี

  6. มีความสามารถในการบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน การจัดอบรมและการจัดประชุม

  7. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และปรับตัวได้ดี

  8. หากมีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education หรือ OBE) และ/หรือการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี ต้องมีผลคะแนนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                             MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                             MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

  2. รวบรวมและจัดการข้อมูลสำหรับการกำหนดกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน (รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทยในแต่ละภาคการศึกษา

  3. จัดการข้อมูลการลงทะเบียน ติดตามตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไปที่บริหารจัดการโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต

  4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่บริหารจัดการโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต

  5. จัดทำสถิติข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีของนักศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำสื่อและนำเสนอข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. ร่วมดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Website, Facebook และ We Mahidol Application ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

  7. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 849 4653
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :