รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยเภสัชกร
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  9 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  4. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น เสียสละ และอดทน
  6. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บันทึกข้อมูลใบสั่งยาลงคอมพิวเตอร์ เพื่อคิดราคายา และออกฉลากยา
  2. จัดเตรียมใบสั่งยาของแพทย์ นำยาใส่ซอง ติดฉลากยา ส่งเภสัชกรตรวจสอบ
  3. จัดเตรียมใบเบิกจากหน่วยต่าง ๆ
  4. จัดคืนยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
  5. จัดเรียงใบสั่งยา และรวบรวมเก็ยสถิติใบสั่งยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  6. ตรวจสอบวันหมดอายุของยาในคลังยา ห้องจ่ายยา ทุกเดือน
  7. ตรวจสอบจำนวน รายการยาที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการเบิกให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย
  8. เบิกยาเสพติดจากคลังยามาห้องจ่ายยา
  9. แบ่งบรรจุยาที่ใช้บ่อย ๆ โดยติดฉลากชื่อยา จำนวนแบ่งบรรจุ วันหมดอายุยา
  10. จัดเตรียมยาขึ้นชั้นวางยาสำหรับพร้อมจ่ายทุกวัน
  11. บันทึกข้อมูลการขอโอนยาจากคลังยา เพ่ื่อโอนย้ายให้เพียงพอสำหรับจ่ายผู้ป่วย
  12. บันทึกอุณหภูมิตู้แช่ยา
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งด้านเภสัชกรรม
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ