รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานเก็บเงิน
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  24 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะ
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และพิมพ์ดีดภาษาไทยคล่อง
  5. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  8. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน
  9. มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น เสียสละ และอดทน
  10. หากมีประสบการณ์ด้านการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบเงินทอนที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเงินทอนจัดเตรียมไว้ให้ และนำส่งคืนในภายหลังเมื่อถึงกำหนดเวลา
  2. จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ป่วยทั่วไป (ชำระเงินเอง) หรือผู้ป่วยมีสิทธิในการเบิกต่าง ๆ ในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  3. ดำเนินการรับและคืนเงินมัดจำของผู้ป่วยตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  4. ดำเนินการรับสภาพหนี้ของผู้ป่วย ตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดไว้
  5. ดำเนินการออกเอกสารประกอบใบเสร็จเงิน ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บได้
  6. ตรวจนับยอดรายได้ที่มีพร้อมนำส่ง ตามวิธีการที่กำหนดไว้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  7. ศึกษาหนังสือเวียนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ