รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  26 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ไม่จำกัดเพศ (กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  สนใจงานสื่อการสอนทางการแพทย์แบบ Interactive Game 2D 3D AR VR
  มีใจรักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งรูปแบบ Web base และ Application base ทั้ง IOS และ Android
  สามารเขียนโปรแกรมด้วย C#, C++, Java, Javascript, Html
  สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เช่น Unity game engine, Xcode, Blender หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้
  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เขียนโปรแกรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประเภท Interactive game ด้วย Unity game engine

  2. วิเคราะห์และจัดทำเอกสารการออกแบบโปรแกรม เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

  3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

  4. มีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  สอบปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี   20,090  บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท   23,440  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :