รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  24 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

  3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่น และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 

  5. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง ,งานก่อสร้าง ,งานระบบ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริหารโครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง งานด้านระบบไฟฟ้าอาคารต่างๆ ,ประสานงานและติดตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
   - จัดทำร่าง TOR กำหนดขอบเขตงาน, จัดทำ BOQ, ตรวจสอบแบบร่าง
   - จัดทำอนุมัติหลักการและแต่งตั้งกรรมการ
   - จัดหาผู้รับจ้าง / รับเหมาก่อสร้าง
   - ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
   - ควบคุม, ตรวจสอบ, อนุมัติและการตรวจรับงานโครงการ
  2. งานด้านตรวจสอบเอกสารแบบก่อสร้าง ออกแบบ และราคากลาง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
   - จัดทำราคากลาง
   - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อนก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง
  3. งานบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร
  4. งานด้านซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้าอาคาร หรือพื้นที่ภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี  20,090 บาท
  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ


  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :