รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการดูแลผู้ป่วย medicine ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบัติฯ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษดี การบริหารจัดการ งานพัฒนาคุณภาพ
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยประสานงานและเตรียมเอกสาร พร้อมเข้าประชุมคณะกรรมการตามรอบที่กำหนด                         

  2. ช่วยประสานงานกับกรรมการฯ และดำเนินการในการจัดงานการประชุมวิชาการ หรือการฝึกอบรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ                         

  3. เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ตามพันธกิจ 

  4. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรต่างประเทศเพื่อการดำเนินการตามพันธกิจ                 

  5. ออกตรวจผู้ป่วยนอก และดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ แบบผู้ป่วยในตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์                                                              

  7. ร่วมคิดค้นวิธีการในการพัฒนาศูนย์เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์                                                              

  8. ช่วยงานวิจัยของศูนย์รวมทั้งทำงานวิจัยของตนเองเพื่อพัฒนาศูนย์                                                 

  9 .ทำงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาการบริการ และ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพบริการ               

  10. ช่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :